Informácie o spracovaní osobných údajov

 

Ochrana osobných údajov je v spoločnosti BioOrignal s.r.o.v súlade so zákonom č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov") a NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 (ďalej len GDPR).

Pri spracovávaní Vašich osobných údajov dbáme na zásady zákonnosti, obmedzenia účelu osobných údajov, minimalizovanie rozsahu uloženia, správnosti, integrity, dôvernosti a zodpovednosti.

1. Prevádzkovateľ osobných údajov

Názov spoločnosti:         BioOrignal s.r.o.

Adresa sídla:                     Na Janáčke 705, Závod

IČO:                                      51 722 968

Kontaktná osoba:           Vladimír Žák

2. Zodpovedná osoba

Vzhľadom na predmet našej činnosti naša spoločnosť nemá povinnosť určiť zodpovednú osobu. V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom spracovávania Vašich osobných údajov nás môžete kontaktovať písomne, elektronicky alebo telefonicky na:

kontaktné údaje: Vladimír Žák, 0905 504 981, biooriginalsro@gmail.com

3. Dôvod spracovania osobných údajov

Spoločnosť BioOrignal s.r.o. spracúva poskytnuté osobné údaje za viacerými účelmi:

Zabezpečenie našich služieb/produktov

Vaše osobné údaje spracúvame za účelom dodania našich služieb/produktov.

Návšteva webovej stránky

Keď navštívite naše webové stránky, naše webové servery z bezpečnostných dôvodov vždy uchovajú spojovacie údaje počítača spájajúceho sa s našou stránkou, zoznam webových strán, ktoré navštívite v rámci našej stránky, dátum a trvanie Vašej návštevy, identifikačné údaje používaného typu prehliadača a operačného systému ako aj webovej stránky, cez ktorú sa spájate s našou stránkou.

Online chat/kontaktný formulár

Online chat zabezpečuje komunikáciu so zákazníkom formou online chatu. Slúži na poskytnutie informácií zákazníkom.  Na zaslanie informácií, o ktoré máte záujem potrebujeme uchovať Vaše meno, email a telefón.

Marketingová činnosť

Emailové informácie Vám zasielame len na základe Vášho súhlasu. Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať kliknutím na Odhlásiť sa v každom emaili, ktorý od nás dostanete alebo nás môžete kontaktovať; emailom: biooriginalsro@gmail.com

4. Právny základ spracúvania osobných údajov zainteresovaných osôb:

Naša spoločnosť postupuje podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov") a NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 (ďalej len GDPR).

Právnym základom pre spracovanie osobných údajov je:

Plnenie zmluvných podmienok:

Vaše osobné údaje vo forme meno, priezvisko, telefón, email, potrebujeme na vytvorenie a uzatvorenie zmluvy ohľadom služieb/produktu, ktoré u nás využívate. Účelom spracovania sú predzmluvné a zmluvné vzťahy. V prípade odmietnutia poskytnúť Vaše osobné údaje za vyššie uvedeným účelom, nie je možné zmluvný vzťah uzavrieť.

Oprávnený záujem:

Spracúvame Vaše osobné údaje, aby sme Vám poskytli relevantný obsah, ktorý je pre Vás zaujímavý .

Našim zákazníkom odosielame relevantné emaily, ktoré slúžia na získanie nových informácií súvisiacich s nákupom služieb, ktoré ste u nás vykonali.

Spracovanie osobných údajov na základe súhlasu (cookies, odosielanie emailov) môžete odvolať pomocou funkcie odhlásiť sa v jednotlivých emailoch alebo emailom: biooriginalsro@gmail.com.  Spracovanie cookies môžete upraviť priamo vo Vašom prehliadači.

Súhlas so spracovaním osobných údajov:

Dotknutá osoba dáva súhlas na spracovanie osobných údajov slobodne, bez nátlaku a vynucovania, ako aj bez podmieňovania hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, poskytovaných služieb alebo povinností vyplývajúcich pre prevádzkovateľa.

Dotknutá osoba môže súhlas kedykoľvek zrušiť elektronicky biooriginalsro@gmail.com, alebo písomne.

Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Spoločnosť považuje poskytnuté osobné údaje za dôverné a kladie dôraz na rešpektovanie súkromia.

5. Odovzdávanie osobných údajov tretím stranám

Popri svojich podnikateľských aktivitách spoločnosť spolupracuje s viacerými spoločnosťami, ktoré dbajú na poskytovanie služieb v čo najvyššej kvalite.  Pri výkone svojej činnosti odovzdávame osobné údaje dotknutých strán nasledovným subjektom:

Technické zabezpečenie webovej stránky:

Odosielanie osobných údajov cez webovú stránku je zabezpečené spoločnosťami:

Marián Cerovský – CERO DESIGN

 

Štátne orgány:

v prípade vymáhania našich práv môžu byť vaše osobné údaje odovzdané tretiemu subjektu (napr. advokátovi, sprostredkovateľovi účtovných služieb, kuriérska služba ). Ak nám právny poriadok, alebo orgán štátnej moci (napr. PZ SR), uloží povinnosť, aby sme mu odovzdali vaše osobné údaje, musíme tak urobiť.

 

Spoločnosť čestne prehlasuje, že pri výbere jednotlivých spoločností dbala na ich odbornú, technickú, organizačnú a personálnu spôsobilosť a ich schopnosť zaručiť bezpečnosť spracúvaných osobných údajov prijatými bezpečnostnými opatreniami v zmysle zákona o ochrane osobných údajov.

Pri výbere vhodných spoločností  postupovala spoločnosť BioOrignal s.r.o.tak, aby nedošlo k ohrozeniu práv a právom chránených záujmov dotknutých osôb.

7. Podmienky a spôsob spracúvania osobných údajov dotknutých osôb

Spoločnosť spracúvané osobné údaje nezverejňuje. Výnimkou môže byť iba osobitný právny predpis  alebo rozhodnutia súdu alebo iného štátneho orgánu.

Spoločnosť nebude spracúvať Vaše osobné údaje bez Vášho súhlasu alebo iného zákonného právneho základu za iným účelom ako je uvedené.

8. Doba uchovávania osobných údajov dotknutých osôb

Pri účeloch spracovania osobných údajov je doba uchovávania nastavená v zmysle zákonných lehotách a lehotách podľa registratúrneho plánu.

V prípade spracovávania osobných údajov, na ktoré bol udelený súhlas so spracovaním osobných údajov, budú Vaše údaje spracované po dobu 10 rokov alebo do odvolania Vášho súhlasu.

Spoločnosť bezpečne likviduje všetky osobné údaje, ktorých účel spracúvania  a doba uchovania sa skončila. Po skončení vymedzeného účelu je spoločnosť oprávnená spracúvať osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu a to na výskum alebo na účely štatistiky v ich anonymizovanej podobe.

Spoločnosť zabezpečuje, spracovávanie osobných údajov dotknutých osôb  vo forme umožňujúcej identifikáciu jednotlivých dotknutých osôb počas doby nie dlhšej, ako je nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania.

9. Prenos osobných údajov do tretích krajín

Vaše osobné údaje nie sú prenášané do tretích krajín.

10. Práva dotknutej osoby spojené so spracúvaním jej osobných údajov

Na základe písomnej žiadosti môže dotknutá osoba uplatniť pri všetkých formách spracúvania osobných údajov nasledovné práva (zákonná povinnosť, súhlas dotknutej osoby, oprávnený záujem, zmluvné vzťahy):

 •                     požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby
 •                     na opravu spracúvaných osobných údajov
 •                     vymazanie spracúvania osobných údajov (len v prípade, ak ich nemusíme zákonne uchovávať napr. faktúry, daňové doklady a pod.)
 •                     namietať proti spracúvaniu osobných údajov
 •                     podať sťažnosť alebo návrh na začatie konania dozornému orgánu
 •                     prístup k vlastným osobným údajom
 •                     na zoznam vlastných osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania
 •                     likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona
 •                     zabrániť spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely marketingu bez jej súhlasu
 •                     právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 v prípade ak dotknutá osoba má podozrenie, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú

Na základe písomnej žiadosti má dotknutá osoba právo (v prípade súhlasu so spracovaním osobných údajov a zmluvných vzťahov):

 •                     kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov
 •                     právo na prenosnosť osobných údajov od prevádzkovateľa k inému prevádzkovateľovi pokiaľ je to technicky možné

Na základe písomnej žiadosti má dotknutá osoba právo (v prípade oprávneného záujmu):

 •                     obmedzenie spracúvania jej osobných údajov – v prípade, ak má dotknutá osoba podozrenie, že spracúvame jej osobné údaje nezákonne môže vzniesť námietku. V prípade vznesenia námietky má dotknutá osoba právo na to, aby sme obmedzili spracovanie jej osobných údajov.

V prípade, ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony, jej práva môže zastupovať zákonný zástupca.

Žiadosť dotknutej osoby podľa zákona o ochrane osobných údajov vybaví spoločnosť bezplatne, okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie dotknutej osobe, ak osobitný zákon neustanovuje inak.

 Spoločnosť je povinná vybaviť žiadosť dotknutej osoby najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti alebo oboznámiť o dôvodoch, prečo k prevereniu nedošlo, a možnosti uplatnenia práva dotknutej osoby na podanie návrhu na začatie konania podľa § 100 a na inú právnu ochranu podľa osobitého predpisu.

Spoločnosť je povinná bez zbytočného odkladu oznámiť dotknutej osobe porušenie ochrany osobných údajov, ak takéto porušenie ochrany osobných údajov môže viesť k vysokému riziku pre práva dotknutej osoby.

Spoločnosť Vás, ako dotknutú osobu informovala o ochrane Vašich osobných údajov. Boli ste poučení o Vašich právach vo vzťahu k ochrane osobných údajov.

 

  V  Závode, dňa  30.3.2019